Chuyển đổi trong công tác chẩn đoán ung thư vú ở Việt Nam

Chuyển đổi trong công tác chẩn đoán ung thư vú ở Việt Nam

Xem thêm
Đại Hội Chi bộ Khối Chuyên môn I – Đảng Bộ Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Đại Hội Chi bộ Khối Chuyên môn I – Đảng Bộ Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Xem thêm
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tham gia toạ đàm chuyên gia của Quốc hội về sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tham gia toạ đàm chuyên gia của Quốc hội về sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Xem thêm

Nghiên cứu về y tế ngoài công lập

Trong tình hình các nghiên cứu về hệ thống khám chữa bệnh tư nhân hiện nay còn rất ít, nghiên cứu này đã đánh giá thực trạng hoạt động và thực trạng công tác quản lý hệ thống y tế ngoài công lập. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra các đề xuất các kiến nghị nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động của y tế tư nhân, đảm bảo vừa phát triển nhanh khu vực này vừa thực hiện được các mục tiêu của y tế là công bằng, hiệu quả và phát triển.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phối hợp công tư trong lĩnh vực y tế

Trong hệ thống y tế công tư hỗn hợp hiện nay ở Việt Nam, việc tăng cường phối hợp giữa nhà nước và tư nhân trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân nhằm đạt mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển đang trở thành một vấn đề ưu tiên trong hoạch định chính sách y tế. Việc nghiên cứu xây dựng, đề xuất mô hình phối hợp công tư phù hợp, hiệu quả dựa trên các bằng chứng khoa học là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Nghiên cứu này được Bộ Y tế giao cho Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế thực hiện từ tháng 5-12/2010, dưới sự tài trợ của Tổ chức Rockefeller tại Việt Nam.

Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ tuyến Quận/Huyện và Xã/Phường

Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ tuyến Quận/Huyện và Xã/Phường